Wat is een Initial Virtual Finance Asset Offering (IVFAO)? De Maltese wetten

DE UITGIFTE VAN VIRTUELE FINANCIËLE ACTIVA (‘VFA’) & TOELATING TOT DE HANDEL VAN EEN VFA

In het licht van de verschillende regelboeken en regelgevende updates die door de Malta Financial Services Authority (hierna “MFSA” genoemd) in het recente verleden zijn uitgegeven, hebben we een overzicht opgesteld van de initiële en lopende vereisten die van toepassing zijn op een eerste aanbieding van een virtuele financiële activa (hierna “IVFAO” genoemd), in of vanuit Malta. Dergelijke vereisten zijn gebaseerd op de definitieve versie van Hoofdstuk 2 van het Virtual Financial Asset Rule Book, getiteld ‘Virtual Financial Assets Rules for Issuers of Virtual Financial Assets’, zoals de relevante bepalingen van de Virtual Financial Assets Act (hierna te noemen: Handelen”).

Wat is een Initial Virtual Finance Asset Offering (IVFAO)? De Maltese wetten

Algemene vereisten – Eerste aanbieding van virtuele financiële activa

Hoofdstuk 2 van het Rulebook voor virtuele financiële activa is van toepassing op emittenten van virtuele financiële activa (hierna “VFA / s” genoemd) die VFA-activiteiten in of vanuit Malta willen aanbieden. Emittenten moeten rechtspersonen zijn die naar behoren in Malta zijn opgericht, en moeten zich bij het uitoefenen van hun functie houden aan algemene beginselen op hoog niveau. Dit omvat onder meer het uitvoeren van taken op een ethische manier, met grote integriteit, waarbij te allen tijde rekening wordt gehouden met de belangen van de investeerders. De wet beoogt IVFAO’s te reguleren wanneer een uitgevende instelling VFA’s uitgeeft in of vanuit Malta.

Vereisten voor emittenten: een kort overzicht – eerste aanbieding van virtuele financiële activa

De Emittent, wiens bedrijf moet worden beheerd in overeenstemming met het principe van dubbele controle, moet beginnen met het aanbieden van zijn VFA’s aan het publiek of zijn VFA’s toelaten tot verhandeling op een DLT-beurs binnen zes (6) maanden vanaf de datum van registratie van de whitepaper met de MFSA. Voorafgaand aan het aanbieden van of toelating tot een DLT-beurs, moet de Financiële Instrumententest worden uitgevoerd en ondertekend door de Administratie van de Emittent en vervolgens worden goedgekeurd door de aangestelde VFA Agent..  

De Emittent is verplicht om een ​​jaarlijks conformiteitscertificaat op te stellen met betrekking tot zijn activiteiten – het certificaat zal vervolgens worden beoordeeld en ingediend door de VFA Agent nadat het is ondertekend door alle leden van de Administratie van de Emittent. Zodra het conformiteitscertificaat is ingediend, moet de Emittent de toepasselijke toezichtsvergoedingen betalen aan de Autoriteit.

Lopende vereisten die van toepassing zijn op IVFAO’s en handels-VFA’s op DLT-beurzen

VFA’s mogen alleen in of vanuit Malta aan het publiek worden aangeboden en vervolgens toelating tot de handel op een DLT-beurs aanvragen als de whitepaper van de uitgevende instelling voldoet aan de vereisten van de wet en is geregistreerd bij de MFSA Overeenkomstig.

Ter vereenvoudiging wordt hieronder een vereenvoudigde versie van het proces beschreven:

STAP 1: TEST VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN


Het uitvoeren van de Financiële Instrumententest en het bepalen van het token in kwestie als een VFA, welke bepaling moet worden bekrachtigd door de VFA Agent. Dit moet altijd het uitgangspunt zijn, aangezien alleen in het geval dat het token in kwestie kwalificeert als een VFA, de volgende stappen moeten worden ondernomen.

STAP 2: BENOEMING VAN EEN VFA-AGENT

Benoeming van een geregistreerde VFA Agent, welke benoeming te allen tijde wordt gehandhaafd.

STAP 3: RAAD VAN ADMINISTRATIE

De Emittent zal effectief worden geleid of beheerd door ten minste 2 personen, in overeenstemming met het principe van dubbele controle. De volgende principes moeten ook worden nageleefd:

 • Verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat de Emittent zijn verplichtingen onder de regels en eventuele richtlijnen nakomt;
 • Collectieve en individuele verantwoordelijkheid om voldoende kennis en begrip van de activiteiten van de Emittent te verwerven en te behouden om hen in staat te stellen hun taken uit te voeren;
 • Het is de taak van de raad van bestuur om zichzelf op de hoogte te stellen van zijn activiteiten als geheel, een goed begrip te hebben van zijn financiële toestand en documenten te onderzoeken die ter zijn aandacht zijn ingediend;

Indien de Raad een van zijn functies delegeert, ontslaat een dergelijke delegatie de Raad niet van de plicht om toezicht te houden op de uitoefening van dergelijke gedelegeerde functies..

STAP 4: CORPORATE FORM

De Emittent moet een rechtspersoon zijn die naar behoren is opgericht onder enige wet die momenteel van kracht is in Malta. Dienovereenkomstig zal het nodig zijn om een ​​Maltese onderneming op te richten, doorgaans een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (ltd.) Of een naamloze vennootschap (plc.), Al naargelang het geval. Bovendien is het nu ook mogelijk om gebruik te maken van een Stichting, na wijzigingen in het Burgerlijk Wetboek.

STAP 5: BENOEMING VAN FUNCTIONARIES

Een Emittent zal de volgende Functionarissen benoemen, en te allen tijde hebben benoemd, die voldoende kennis en ervaring hebben op het gebied van informatietechnologie, DLT-activa en hun onderliggende technologieën en een goed begrip hebben van de activiteiten van de Emittent:

 • Systeemauditor – het beoordelen en controleren van de Innovative Technology Arrangement (s) van de Emittent (ITA’s), met inbegrip van cyberveiligheidsregelingen, en zal een jaarlijks systeemauditrapport opstellen over zijn ITA’s in overeenstemming met de richtlijnen die zijn uitgegeven door de Malta Digital Innovation Authority (MDIA).
 • VFA-agent – ontvangt bevestigingen van de Emittent dat de Raad van Bestuur is opgericht, dat de investeerders een stappenplan hebben gekregen met de mijlpalen voor de IVFAO en ook financiële informatie en winstprognoses.
 • Conciërge – wordt beschouwd als de ITA als de bewaring van VFA’s via deze wordt uitgevoerd, maar in termen van bewaring voor fiatvaluta’s mag dit alleen worden uitgevoerd door een centrale bank, betalingsinstelling, geldmarktfonds, elektronischgeldinstelling, bank in een derde land of een kredietinstelling.
 • Auditor – stelt een rapport op waarin wordt bevestigd dat AML / CFT / KYC-systemen aanwezig zijn.
 • Rapporteur voor het witwassen van geld – uitgevoerd door personen die de omvang van de verantwoordelijkheden die aan de functie zijn verbonden begrijpen, bekwaam, financieel gezond en van een goede reputatie moeten zijn, en over voldoende kennis, professionele expertise en ervaring beschikken op het gebied van traditionele financiële diensten en de preventie van Witwaswet.

STAP 6: OPSTELLING VAN WHITEPAPER & BEKENDMAKING VAN SLIMME CONTRACTEN

Opstellen van de Whitepaper in overeenstemming met de vorm en inhoud zoals voorgeschreven in het Eerste Schedule van de VFAA en eventuele regels opgesteld door de MFSA. Dit omvat eisen met betrekking tot de inzet van slimme contracten.

STAP 7: AANVRAAGFORMULIER EN BIJBEHORENDE DOCUMENTATIE

 • Een Emittent die de bovengenoemde activiteit / activiteiten wenst uit te voeren, moet, via zijn VFA Agent, het volgende indienen bij de MFSA:
 • Witboek en aanvullende documenten ondertekend door de Raad van Bestuur.
 • Kopie van de Test Financiële Instrumenten ondertekend door de Raad van Bestuur en goedgekeurd door een VFA Agent.
 • Bevestiging van de systeemauditor dat de ITA van de uitgevende instelling voldoet aan de MDIA-richtlijnen.
 • Jaarlijkse gecontroleerde rekeningen voor elk van de laatste drie (3) boekjaren, en / of indien de Emittent deel uitmaakt van een Groep – de geconsolideerde rekeningen van de Groep.
 • Gecertificeerde kopie van constitutionele documenten.
 • Zonder registratie.

STAP 8: KOSTEN

Whitepaper Registratiekosten – € 8.000

Whitepaper Jaarlijkse toezichtvergoedingen – € 2.000 (te betalen bij overlegging van het certificaat van overeenstemming)

STAP 9: DOORLOPENDE VERPLICHTINGEN

Benoeming van een bestuursraad

Een dergelijke raad – die ervoor verantwoordelijk is dat de Emittent de Regels en verplichtingen van de Autoriteit naleeft – moet eerlijk handelen, redelijke zorg betrachten bij het uitvoeren van functies, belangenconflicten vermijden, toezicht houden op de naleving, risico’s identificeren en deze beheren, alsook verantwoordelijk zijn voor de naleving van de Emittent. AML / CFT-vereisten, terwijl u zich bewust bent van de activiteiten en financiële toestand van de Emittent.

Een cyberbeveiligingsraamwerk opzetten

Dit omvat verschillende polissen, zoals; respons- en herstelplan, bedrijfscontinuïteit, beheer van gevoelige gegevens enz. Het raamwerk moet voldoen aan internationaal erkende cyberbeveiligingsnormen en moet in overeenstemming zijn met de bepalingen van de AVG.  

Procedures voor het bijhouden van gegevens  

De uitgevende instelling zal documenten bewaren en beschikbaar houden voor de MFSA om de naleving door de uitgevende instelling te controleren in overeenstemming met de MFSA-regels met betrekking tot VFA’s. Dergelijke documenten dienen ten minste vijf (5) jaar te worden bewaard, tenzij de MFSA verzoekt dat ze zeven (7) jaar worden bewaard. Het medium waarop de documenten zullen worden bewaard, moet toegankelijk zijn voor toekomstig gebruik door de MFSA en in een zodanige vorm en op zodanige wijze dat aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 • onbelemmerde MFSA-toegang inclusief de mogelijkheid om elke fase van het transactieproces te reconstrueren;
 • wijzigingen en correcties van de inhoud van de documenten moeten gemakkelijk kunnen worden vastgesteld;
 • documenten kunnen niet worden gemanipuleerd

Robuuste I.T. Infrastructuur

De Emittent zal zich ervan vergewissen dat zijn I.T. infrastructuur zorgt voor:

 • de integriteit en veiligheid van alle daarin opgeslagen gegevens;
 • beschikbaarheid, traceerbaarheid en toegankelijkheid van gegevens;
 • privacy en vertrouwelijkheid; en
 • in lijn is met de bepalingen van de AVG.

Jaarlijkse deponeringen – Eerste aanbieding van virtuele financiële activa

De uitgevende instelling moet de volgende jaarlijkse indieningen indienen bij de MFSA:

 • de jaarlijkse conformiteitsverklaring ingediend door de VFA-agent namens de uitgevende instelling;
 • de gecontroleerde financiële overzichten; en
 • het accountantsverslag.

De uitgevende instelling betaalt de jaarlijkse toezichtvergoedingen aan de MFSA bij indiening van de jaarlijkse nalevingsverklaring. Een dergelijke verklaring bevat een bevestiging dat de VFA-agent ervan overtuigd is dat:

 • Er is voldaan aan de lokale AML / CFT-vereisten, welke bevestiging moet worden verkregen van de MLRO van de Emittent; en
 • De technologieregelingen van de uitgevende instelling voldoen aan alle kwalitatieve normen en richtlijnen die zijn opgesteld door de MDIA die van toepassing zijn op het specifieke type overeenkomst, welke bevestiging moet worden verkregen van de systeemauditor van de uitgevende instelling.

 Beperkingen, handhaving en sancties – Eerste aanbieding van virtuele financiële activa

Beperk het maximaal te beleggen bedrag

Een Emittent zorgt ervoor dat een belegger (die niet als ervaren wordt beschouwd) niet meer dan 5.000 EUR investeert in zijn Initiële VFA-aanbiedingen gedurende een periode van 12 maanden. Houd er rekening mee dat een ervaren belegger niet noodzakelijkerwijs gelijk staat aan een professionele en / of geaccrediteerde belegger, maar kennis van de branche moet hebben en eerdere ervaring met ICO’s moet hebben..

Sancties bij overtreding

Wanneer een Issuer / VFA Agent een Regel overtreedt of overtreedt, kan de MFSA krachtens de haar op grond van artikel 48 van de wet toegekende bevoegdheid administratieve sancties opleggen, zonder tussenkomst van een rechtbank, tot een maximum van EUR 150.000.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Like this post? Please share to your friends:
Adblock
detector
map