In STO’s versus ICO’s versus IPO’s leren we wat elk van deze fondsenwervingstools is en hoe ze werken, en we vergelijken ze met de huidige Maltese cryptocurrency-regelgeving.

Initiële openbare aanbieding (IPO)

Initial Public Offerings (‘IPO’s’) omvatten het aanbieden van aandelen van een privébedrijf aan het publiek door de uitgifte van nieuwe aandelen, wat de overgang van een privébedrijf naar een openbaar bedrijf vereist. Een underwriter wordt doorgaans aangesteld en de aandelen worden vervolgens genoteerd voor verhandeling op een beurs. Via IPO’s hebben bedrijven de mogelijkheid om een ​​pool van publieke investeerders aan te boren die kapitaal verschaffen. In ruil voor hun investering krijgen toekomstige aandeelhouders een aandeel in het bedrijf. Bovendien zijn IPO’s paspoortbaar in alle EU- en EER-lidstaten, aangezien ze worden gereguleerd door EU-brede wetgeving.

Geniet van een gratis les van de Blockgeeks-bibliotheek!

Enkele van de voordelen van IPO’s zijn dus onder meer een toename van het kapitaal, zakelijke groei, transparantie en het potentieel van verhoogde liquiditeit door een secundaire notering. Ze zijn echter sterk gereguleerd en dus duurder dan andere methoden om fondsen te werven. Het bedrijf is ook blootgesteld aan concurrentierisico’s, aangezien vertrouwelijke informatie, zoals financiële en fiscale informatie, openbaar moet worden gemaakt. Bovendien is er sprake van een verlies van zeggenschap omdat extra aandeelhouders stemrechten verwerven, waardoor de macht van de bestaande aandeelhouders in het besluitvormingsproces effectief afneemt.  

Initiële muntenaanbieding (ICO)

Initial Coin Offerings (ICO’s), zoals IPO’s, worden ook gebruikt om geld in te zamelen, maar daar houden de overeenkomsten ongeveer op. De cruciale verschillen bestaan ​​uit het uitgeven van tokens die niet de rechten met betrekking tot aandelen belichamen, terwijl blockchain als distributiemiddel wordt gebruikt. ICO’s omvatten het creëren van nieuwe tokens die onder beleggers worden gedistribueerd in ruil voor cryptocurrencies of fiat. Het token biedt doorgaans een vorm van nut binnen het product of de dienst die door de uitgevende instelling wordt aangeboden, of andere rechten die, in hun geheel, niet de rechten belichamen die betrekking hebben op traditionele aandelen.. 

Om een ​​ICO op te zetten, moet een whitepaper worden gepubliceerd waarin wordt beschreven hoe het project zal verlopen. Dit biedt start-ups een manier om toegang te krijgen tot kapitaal zonder de belemmeringen die worden opgelegd door traditionele IPO’s, en zonder enige beperking wat betreft het type investeerders dat kan deelnemen, aangezien ICO’s doorgaans ook openstaan ​​voor particuliere beleggers..  

Er zijn verschillende voordelen verbonden aan ICO’s, met name vanwege hun grotendeels ongereguleerde status in de meeste rechtsgebieden, met uitzondering van algemeen toepasselijke wetgeving zoals antiwitwaswetgeving. Het gebruik van blockchain betekent dat het proces sneller verloopt omdat tokens automatisch worden gedistribueerd, en het is dit transactiegemak dat snelle fondsenwerving mogelijk maakt. Het gebrek aan regelgeving heeft echter notoir geleid tot verschillende oplichtings-ICO’s, wat de afgelopen jaren tot een lage geloofwaardigheid heeft geleid..  

Beveiligingstokenaanbod (STO)

Security Token Offerings (STO’s) hebben kenmerken van zowel IPO’s als ICO’s. Hoewel het gaat om de uitgifte van tokens of munten op een blockchain, worden de uitgegeven tokens geclassificeerd als effecten, omdat ze doorgaans een onderliggend actief vertegenwoordigen, zoals aandelen, obligaties of fondsen. Vanwege hun aard als effecten, worden ze gereguleerd door traditionele effectenwetgeving, namelijk de Markets in Financial Instruments Regulation, Markets in Financial Instruments Directive, de Prospectusrichtlijn en de Transparantierichtlijn binnen de reikwijdte van de wetgeving van de Europese Unie.. 

Hoewel regelgeving het voordeel biedt van een grotere geloofwaardigheid dan ICO’s, is het proces langer en stelt het meer eisen vanwege de toepasbaarheid van traditionele effectenwetgeving. Dat gezegd hebbende, STO’s zijn nog steeds kosteneffectiever en het proces is sneller dan dat van IPO’s door het gebruik van blockchain-technologie. Net als IPO’s zijn STO’s over het algemeen ook paspoortbaar in EU- en EER-lidstaten. Op dit moment worden beveiligingstokens echter geconfronteerd met het probleem van een lage liquiditeit, aangezien beveiligingstokens tot dusverre niet zijn genoteerd aan grote effectenbeurzen vanwege de nieuwe technologie die ze gebruiken.. 

Overzicht van het Maltese regelgevingskader

De Virtual Financial Assets Act, die van kracht is sinds 1 november 2018, reguleert Initial Virtual Financial Assets Offerings (IVFAO’s), het Maltese equivalent van ICO’s, waarin de minimumvereisten zijn vastgelegd voor het uitvoeren van een IVFAO vanuit of binnen Malta. Met betrekking tot STO’s is een openbare raadpleging gehouden door de Malta Financial Services Authority (MFSA), met een volledig beleid dat naar verwachting in de komende weken zal worden gepubliceerd.

Het is ook belangrijk op te merken dat alle op blockchain gebaseerde tokens, of het nu een hulpprogramma of beveiligingstokens zijn, onderworpen zijn aan de test van financiële instrumenten om te bepalen of het token in kwestie wordt geclassificeerd als een financieel instrument (dat overdraagbare effecten omvat), elektronisch geld, Virtuele tokens of een virtueel financieel actief.

IVFAO’s op Malta

IVFAO’s worden gereguleerd door Hoofdstuk 2 van het Virtual Financial Assets Rule Book, waarin de vereisten worden uiteengezet waaraan uitgevende instellingen van IVFAO’s vanuit Malta moeten voldoen. Emittenten die vanuit Malta een IVFAO willen lanceren, moeten de test van financiële instrumenten uitvoeren om te bepalen of het token is geclassificeerd als een virtuele financiële activa (‘VFA’). Een VFA-agent moet dan worden aangesteld en gehandhaafd gedurende de gehele duur van het IVFAO-proces, en de VFA-agent moet de definitieve classificatie van de financiële instrumententest onderschrijven. Er moet dan een bestuursraad worden benoemd die uit ten minste twee personen bestaat, en er moet een Maltese onderneming worden opgericht die als uitgevende entiteit zou optreden. De Emittent moet ook de volgende functionarissen aanstellen die kennis en ervaring in het veld moeten hebben:

  • Systeemauditor;
  • Conciërge;
  • Accountant; en
  • Rapporteur voor het witwassen van geld.

Vervolgens dient conform de Wet VFA een Whitepaper te worden opgesteld en door de VFA Agent bij de MFSA ingediend. 

STO’s op Malta

In het algemeen geldt dat, hoewel de uitgifte van overdraagbare effecten doorgaans wordt gereguleerd door traditioneel toepasselijke wetgeving, zoals de prospectus- en transparantierichtlijnen die deel uitmaken van supranationaal toepasselijke EU-wetgeving, de MFSA heeft een Consultatiedocument uitgegeven met betrekking tot STO’s, waarin de vereisten zijn vastgelegd waaraan moet worden voldaan om een ​​STO vanuit Malta te lanceren. Ook al is het een niet-juridisch bindend Consultatiedocument, toch is het vermeldenswaard dat de MFSA in het document verschillende suggesties heeft gedaan. Emittenten die vanuit Malta een STO willen lanceren, moeten de Financiële Instrumententest uitvoeren om te bepalen of het token geclassificeerd is als overdraagbaar effect binnen de definitie van MiFID II, waarbij de Autoriteit de discretionaire bevoegdheid heeft om een ​​juridisch advies te vragen waarin deze classificatie wordt bevestigd. Hoewel de MFSA zal overwegen om in de toekomst verschillende bedrijfsstructuren te machtigen om STO’s te lanceren, moeten voorlopig aanvragen voor goedkeuring van prospectussen worden ingediend door naamloze vennootschappen. Zodra bij de Autoriteit een aanvraag is ingediend voor goedkeuring van het prospectus, zal een driepijlerbeoordeling van de financiële soliditeit, corporate governance en transparantie van de emittent plaatsvinden.. 

De financiële soliditeit wordt beoordeeld aan de hand van de financiële informatie van de afgelopen drie jaar. Met betrekking tot corporate governance zal de Autoriteit beoordelen of de raad van bestuur van de toekomstige Emittent kennis heeft van de sector en in staat is om zijn taken uit te voeren. De Emittent moet vervolgens een prospectus indienen bij de Autoriteit om deze in staat te stellen te bepalen of aan de minimale transparantievereisten is voldaan, in overeenstemming met de toepasselijke EU-wetgeving zoals hierboven uiteengezet.. 

STO’s versus ICO’s versus IPO’s – wat de beste optie is? 

Het werven van fondsen is een cruciale stap voor verschillende bedrijven, maar het bepalen welke methode ze moeten gebruiken, kan een omslachtig proces zijn. Dat gezegd hebbende, is het moeilijk om objectief vast te stellen wat de meest effectieve methode is om op zich geld in te zamelen. Hoewel ICO’s in de meeste rechtsgebieden bijna volledige liberalisatie en praktisch onbeperkte bronnen voor fondsen bieden, bieden ze niet dezelfde geloofwaardigheid als IPO’s die zwaar gereguleerd zijn. IVFAO’s in Malta lijken te dienen als een tussenwoning waarin ze vertrouwen genieten door middel van regulering, waardoor ze meer vrijheid bieden aan emittenten dan traditionele manieren om fondsen te werven, terwijl de belangen van de beleggers worden beschermd. STO’s zijn mogelijk onderworpen aan dezelfde reeks wetgeving als IPO’s, met als belangrijkste onderscheidende factoren het gebruik van blockchain-technologie en het feit dat STO’s niet altijd strikt uit aandelenaanbiedingen bestaan, en dus flexibeler van opzet zijn..

Uiteindelijk moet men altijd streven naar een evenwicht tussen de wettelijke zekerheid van traditionele effecten en tegelijkertijd profiteren van de flexibiliteit en efficiëntie die mogelijk wordt gemaakt door innovatieve technologieën zoals blockchain.  

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me