Hieronder vindt u een overzicht van Hoofdstuk 3 van Malta Virtual Financial Assets Rulebook (het “Rulebook”): Virtual Financial Assets Rules for VFA Service Provider, gepubliceerd door de Malta Financial Services Authority (de “MFSA”) op 25 februari 2019.

Dit hoofdstuk is van toepassing op VFA-serviceproviders met een licentie in de zin van de Virtual Financial Assets Act (hoofdstuk 590 van de Maltese wetten, de ‘VFA-wet’) en aanvragers die een vergunning als VFA-serviceprovider zoeken onder de wet (de ‘aanvrager’), van toepassing.

Malta Virtual Asset Rules

Elke persoon die een of meer van de volgende diensten aanbiedt, wordt beschouwd als een VFA-dienstverlener:

 • Ontvangst en verzending van bestellingen
 • Uitvoering van opdrachten namens andere personen
 • Handelen voor eigen rekening (handelen tegen eigen kapitaal)
 • Portfoliomanagement
 • Diensten van bewaarder of genomineerde
 • Beleggingsadvies
 • Plaatsing van virtuele financiële activa
 • De werking van een VFA Exchange

Een persoon die op grond van de wet een vergunning wil verkrijgen om een ​​dienst te verlenen die valt onder de tweede bijlage bij de wet met betrekking tot

Virtuele financiële activa (“VFA’s”) zullen een VFA-agent aanwijzen die naar behoren is geregistreerd bij de MFSA en vermeld is in de MFSA Financial

Services registreren. VFA-dienstverleners die profiteren van de overgangsperiode voorzien in artikel 62 van de wet moeten voldoen aan het volgende:

 • Een geregistreerde VFA-agent inhuren of een bedrijf inhuren dat van plan is registratie als VFA-agent aan te vragen in overeenstemming met artikel 14 van de wet, op voorwaarde dat deze persoon ten minste drie voorgestelde Aangewezen Personen heeft die met succes een door de Autoriteit goedgekeurde cursus hebben gevolgd;
 • Het bewijs leveren aan de autoriteit dat zij met succes een geschiktheids- en betrouwbaarheidsbeoordeling heeft doorstaan, uitgevoerd door de dienstverlener zoals gespecificeerd in punt (i); en
 • Bewijs aan de autoriteit dat zij over de juiste systemen beschikt om te voldoen aan de AML / CFT-vereisten die van toepassing zijn op VFA-service

Aanbieders

Overzicht van vereisten van VFA-serviceproviders

Een persoon die van plan is een vergunning te krijgen om een ​​VFA-dienst te verlenen, is een in Malta gevestigde rechtspersoon. Zo iemand moet op een ethische manier handelen, rekening houdend met de belangen van de klanten en de integriteit van het financiële systeem van Malta. De MFSA zal verschillende factoren in overweging nemen alvorens een aanvrager een vergunning te verlenen, waaronder onder meer dat de aanvrager ‘Fit and Proper’ is om

VFA-diensten verlenen, d.w.z. voldoen aan de volgende criteria:

 • Integriteit: De Autoriteit moet er redelijk zeker van zijn dat de aanvrager een goede reputatie heeft en van plan is eerlijk en betrouwbaar te handelen
 • Bevoegdheid: De aanvrager moet redelijke zekerheid bieden dat hij zowel collectief als individueel een aanvaardbaar niveau van kennis, professionele ervaring en expertise bezit. Dit kan naar voren worden gebracht in termen van kwalificaties, vaardigheid en capaciteit om tijd te besteden aan het uitvoeren van functies binnen de door de aanvrager voorgestelde structuur.
 • Solvabiliteit: De initiële kapitaalvereisten die van toepassing zijn op Klasse 4 VFA-serviceproviders bedragen 730.000 euro. De aanvrager zal dit bedrag aanhouden als een permanent minimumkapitaal en zal aantonen dat het financieel gezond en liquide is.

Een aanvrager betaalt alle jaarlijkse toezichtsvergoedingen van de MFSA op de dag van indiening van de gecontroleerde jaarlijkse financiële overzichten en moet bij het ontvangen van de vergunning de minimale jaarlijkse toezichtsvergoeding betalen voor het eerste jaar dat hij actief is..

Aanvraagproces voor VFA-serviceproviders

Het aanvraagproces bestaat uit drie fasen, zoals hieronder aangegeven:

Voorbereidende fase

In dit stadium wordt de MFSA door de aangestelde VFA-agent op de hoogte gebracht van het voornemen om een ​​VFA Services-licentie aan te vragen. Een dergelijke verklaring omvat:

 • de voorgestelde structuur die personen identificeert die sleutelposities willen bekleden;
 • een lijst met VFA-diensten waarvoor licenties worden aangevraagd; en
 • een juridisch oordeel dat activiteit niet onder de traditionele wetgeving inzake financiële dienstverlening valt.

Zodra het bovenstaande is ontvangen, organiseert de Autoriteit een bijeenkomst met de aanvrager – een dergelijke bijeenkomst leidt tot een termijn van zestig (60) dagen voor de aanvrager om zijn aanvraag in te dienen. Een dergelijke aanvraag omvat alle ondersteunende documentatie en volledig betaalde aanvraagkosten.

Pre-licentiefase

De Autoriteit beoordeelt de documentatie en geeft, zodra deze is voldaan, een ‘in principe goedkeuring’ die drie maanden geldig is, waarbinnen aanvragers openstaande kwesties kunnen afronden, aan de voorwaarden voor voorafgaande vergunning kunnen voldoen en originele kopieën van de definitieve aanvraag met ondersteunende documentatie kunnen indienen.

Post-licentieverlening / pre-aanvang van de bedrijfsfase

De aanvrager heeft mogelijk aanvullende voorwaarden voor postlicentie waaraan moet worden voldaan en moet binnen 12 maanden na de uitgiftedatum van de licentie beginnen met VFA Services..

Sleutelfunctionarissen die een VFA-serviceprovider moet aanstellen

De aanvrager moet een duidelijk begrip hebben van de functionarissen die hij moet aanstellen om goed uitgerust te zijn om de VFA-serviceproviderlicentie te behalen. Een niet-uitputtende lijst van de functionarissen die moeten worden aangesteld bij het aanvragen van een Categorie 4 VFA Serviceproviderlicentie wordt hier vermeld onder:

 • VFA Agent:

Dit is een cruciale rol die moet worden benoemd voordat de voorbereidende fase plaatsvindt. De Agent treedt op als contactpunt tussen de VFA-dienstverlener en de Autoriteit.

 • Raad van bestuur

De aanvrager die een aanvraag indient voor het verkrijgen van een VFA-serviceproviderlicentie moet worden beheerd en geleid door ten minste twee (2) personen in overeenstemming met het principe van dubbele controle. Dergelijke personen moeten een goede reputatie hebben, over voldoende kennis en ervaring beschikken en voldoende tijd hebben om hun functies uit te oefenen. Verantwoordelijkheden van de Raad van Bestuur

omvatten, maar zijn niet beperkt tot, het volgende:

 • algemene verantwoordelijkheid voor de aanvrager en voor de implementatie van doelstellingen, strategie en bestuur; – integriteit van boekhouding en financiële rapportage en operationele controles en naleving; toezicht houden op openbaarmakingsmechanismen;
 • toezicht houden op senior management enz.

De voorzitter van de Raad kan de toezichthoudende functie en rol van CEO niet uitoefenen, tenzij geautoriseerd door MFSA.

 • Risico manager

Er moet te allen tijde een risicomanager aanwezig zijn om de risico’s voor de aanvrager goed te keuren, te beoordelen en te beperken. De rol van de risicomanager omvat het opstellen, implementeren en onderhouden van adequate beleidsregels en procedures voor risicobeheer, die risico’s identificeren met betrekking tot de activiteiten van de aanvrager. De risicomanagementfunctie moet onafhankelijk opereren en moet beschikken over

voldoende bevoegdheid om onder meer:

 • Toegang tot het bestuur;
 • Implementeer beleid en procedures;
 • Het senior management voorzien van rapporten en advies;
 • Ontwikkel de risicostrategie van de aanvrager en neem deel aan risicobeslissingen;
 • Communiceer met de raad, onafhankelijk van het management.
 • Nalevingsfunctionaris

De nalevingsfunctionaris moet adequate beleidslijnen en procedures implementeren en handhaven die zijn ontworpen om elk risico te detecteren dat de aanvrager niet voldoet aan zijn verplichtingen uit hoofde van de wet, regelgeving of regelboek of enige andere toepasselijke wetgeving. De compliancefunctie omvat onder meer de verplichting om:

 • Toezicht houden op en beoordelen van de adequaatheid en doeltreffendheid van het beleid en de procedures die zijn ingevoerd;
 • Implementatie van het compliance monitoring plan;
 • Adviseren en assisteren van de personen die de VFA-diensten uitvoeren om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen van de aanvrager;
 • Beschikken over de nodige autoriteit, middelen, expertise en toegang tot alle relevante informatie. De rol van de Compliance Officer mag alleen worden uitbesteed aan de VFA-agent die is aangewezen door de rechtspersoon die een vergunning heeft gekregen of een vergunning heeft aangevraagd als VFA-serviceprovider..
 • Geld witwassen en Reporting Officer (MLRO)

De aanvrager zal te allen tijde een MLRO benoemen en hebben. Zo’n rol

wordt bezet door een persoon die:

 • begrijpt volledig de omvang van de verantwoordelijkheden die aan de rol zijn verbonden;
 • heeft een senior rol binnen het bedrijf dat de VFA Service Provider License aanvraagt;
 • is goed thuis met de bepalingen van Deel I van de Uitvoeringsprocedures en sectorspecifieke Uitvoeringsprocedures van de FIAU.
 • Auditor

De aanvrager moet een door de MFSA goedgekeurde accountant benoemen, zolang die accountant op geen enkele manier een functionaris of werknemer van de aanvrager is. De aanvrager stelt gecontroleerde jaarlijkse financiële aangiften en tussentijdse financiële aangiften op die moeten worden ondertekend door ten minste twee beheerders, de accountant en alle andere personen die gemachtigd zijn om te ondertekenen door middel van een besluit van de raad.

Andere lopende licentieverplichtingen voor VFA-serviceproviders

Een houder van een VFA-serviceproviderlicentie heeft verschillende doorlopende verplichtingen zodra de licentie is behaald. Dergelijke omvatten, maar zijn niet beperkt tot het volgende:

 • Melding aan de MFSA Er zijn verschillende gevallen waarin de Aanvrager, in dit stadium Licentiehouder, de MFSA schriftelijk moet informeren voor goedkeuring van bepaalde acties. Dergelijke omvatten:
 • Adreswijziging en / eventuele wijzigingen in contactgegevens;
 • Voorgestelde overnames of afstotingen van Participaties die vallen onder de openbaarmakingsbepalingen van de wet;
 • Elke voorgestelde materiële wijziging in haar bedrijf ten minste één (1) maand voordat de wijziging van kracht wordt;
 • Elk bewijs van fraude of oneerlijkheid door een lid van het personeel van de licentiehouder;
 • Elk bewijs van hacking, fraude of andere ernstige wanpraktijken die de licentiehouder heeft geleden;
 • Elke beslissing om een ​​materiële claim in te dienen op zijn beroepsaansprakelijkheidsverzekering of op enige andere verzekeringspolis die in verband met zijn bedrijf wordt gehouden; Elke feitelijke of beoogde juridische procedure van materiële aard door of tegen de licentiehouder;
 • Materiële wijzigingen in de aan de MFSA verstrekte informatie;
 • Alle andere belangrijke informatie over de licentiehouder, zijn bedrijf of zijn personeel in Malta of in het buitenland;
 • Elke overtreding van de regels, de wet of de voorschriften die op grond daarvan zijn uitgevaardigd, zodra de licentiehouder kennis krijgt van de overtreding; en
 • Beslissingen om een ​​aanvraag in te dienen bij een regelgevende instantie in het buitenland om enige vorm van activiteit buiten Malta te ondernemen.

Verzekering

De aanvrager zal alles in het werk stellen om een ​​verzekeringspolis af te sluiten en in stand te houden die verlies van geld of verlies of schade dekt aan andere activa of eigendommen die toebehoren aan het bedrijf of die in de zaak, bewaring of controle van het bedrijf zijn. Een dergelijke beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt:

 • Wettelijke aansprakelijkheid als gevolg van een nalatige handeling, fout of nalatigheid in de bedrijfsvoering of een werknemer;
 • Kosten van juridische verdediging die kunnen ontstaan ​​als gevolg van een nalatige handeling, fout of nalatigheid bij de bedrijfsvoering;
 • Het hele grondgebied van de EU bestrijken;
 • Oneerlijke, frauduleuze, criminele of kwaadwillende handeling, fout of weglating;
 • Laster, laster en laster;
 • Verlies van en beschadiging van documenten en bescheiden van de aanvrager die in de zaak, bewaring of controle van de aanvrager zijn of waarvoor de aanvrager verantwoordelijk is; en
 • Aansprakelijkheid die voortvloeit uit een schending van een bepaling van de wet, verordening of regelboek.

Jaarlijks conformiteitscertificaat

De Aanvrager dient een door zijn Compliance Officer opgemaakt conformiteitscertificaat te overleggen waarin staat dat de Aanvrager voldoet aan de bepalingen van de wet en de daaruit voortvloeiende VFA-Reglementen en de daaruit afgegeven Regels. Deze zullen jaarlijks worden opgesteld en op verzoek beschikbaar worden gesteld aan de MFSA en de FIAU.

Test voor financiële instrumenten

Tenzij de Emittent reeds een Financiële Instrumententest heeft uitgevoerd, zal de Aanvrager, alvorens een VFA- of VFA-dienst aan zijn klanten aan te bieden, een Financiële Instrumententest uitvoeren die zal worden ondertekend door de Raad en de Compliance Officer. Op voorwaarde dat de aanvrager in geval van twijfel een juridisch advies inwint. Aanbevolen wordt om de Financiële Instrumententest aan te vullen met een motivering waarom de definitieve classificatie is bereikt.

Activa van klanten

Als de aanvrager de activa van klanten aanhoudt of beheert, moet hij dergelijke activa / geld aanhouden op speciaal gecreëerde en gescheiden rekeningen die apart moeten worden geïdentificeerd van alle rekeningen die worden gebruikt om geld / activa aan te houden van de aanvrager. De aanvrager zal een schriftelijke verklaring krijgen van de entiteit waarbij de aanvrager het geld / de activa van klanten heeft gedeponeerd, waarin wordt verklaard dat de aanvrager afstand doet van en niet zal proberen om enige aanklacht, recht op verrekening of andere vorderingen op de rekening af te dwingen of uit te voeren..

Aanvullende voorwaarden van toepassing op VFA Exchanges

Hoofdstuk 3 van het Rulebook bevat een lijst met aanvullende voorwaarden die van toepassing zijn

aan VFA Exchanges, inclusief regels voor:

 • Listing Criteria;
 • Hechtenis;
 • Nederzetting;
 • Bijpassende bestelling;
 • Transparantie vóór en na de handel;
 • Synchronisatie van zakelijke klokken;
 • Systeem veerkracht;
 • Bye wetten;
 • Disciplinaire maatregelen; Melding van verdachte transacties;
 • Opschorting en verwijdering uit de handel;
 • Bijhouden van klantgegevens;
 • Onvermogen om functies te ontladen; en conformiteitscertificaat

Het verkrijgen van een VFA-serviceprovider-licentie is een regelgevend stempel van goedkeuring van de hoogste standaard, vanwege het uitgebreide monitoring- en licentieaanvraagproces, waardoor de adequaatheid van de activiteiten van de VFA-serviceprovider wordt gegarandeerd en gemoedsrust wordt geboden aan gebruikers, investeerders en exploitanten die gebruik maken van dergelijke gereguleerde diensten.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me